AlmaregårdenAlmaregårdenAlmaregården
Myrr Q Myrdosa

Myrr Q myrdosa. Nyhet

Användningsområde: Mot myror i och omkring byggnader. All annan användning är otillåten. Myrr Q Myrdosa är färdig att använda för bekämpning av myror i och omkring byggnader. Dosan innehåller lockmedel. Myrorna tar lockmedlet och den aktiva substansen med ner i boet och myrboet bekämpas således inifrån.

Bruksanvisning:
Var: För bekämpning av vanlig svartmyra (Lasius niger) i och omkring byggnader, t ex i bostadsrum, kök, källare och liknande utrymmen samt omkring huset, som på terrasser och i förråd.

När: Bäst verkan fås när bekämpningen sätts in tidigt d v s så snart myrorna ses.

Hur: Lockmedel och aktiv substans är inkapslat i en kammare mitt i dosan. Dosan aktiveras genom att med tummen trycka ned folien i dosans mitt. Myrorna får nu fri tillgång till lockmedlet. Dosan är nu klar att använda och placeras där myror syns eller vid deras gångstråk. För att få full effekt, bör fl era myrdosor placeras ut. Se till att myrorna inte har tillgång till annan föda under bekämpningen.(matrester, brödsmulor, sylt, socker m m). Myrplågan kommer normalt att upphöra efter 1-3 veckor, beroende på angreppets omfattning. Notera att du kan även placera dosan horisontellt på väggen, eller annat ställe utom räckhåll för barn och husdjur, genom att använda den medföljande tejpen.

OBSERVERA!
• När dosorna aktiverats, har de en hållbarhet på 12 veckor.
• Vid mycket svåra angrepp kan det bli nödvändigt att placera ut fl era myrdosor samt att kombinera bekämpningen med andra myrmedel.
• Myrr Q Myrdosa innehåller ett bittermedel som motverkar intag av människor och husdjur.

• Tomemballage kan lämnas till den kommunala sophanteringen.


Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.

Bekämpningsmedel: Behörighetsklass 3, Reg. nr. 4925

 

Förpackning: Innehåller 2 dosor

Tillverkare: Bayer Garden

Pris: 98,00 SEK
Antal: