Turex 50 WP

325,00 kr

Turex 50 WP är ett biologiskt preparat innehållande 50% av bakterien Bacillus thuringiensis var. kurstaki/aizawa (Bt). Bakterien förekommer naturligt i marken. Produkten innehåller 3,8% delta endotoxin som aktiveras i fjärilslarvers tarmkanal. När larverna äter av bladet får de i sig preparatet. Tarmväggen förstörs och larven dör. Larverna ska vara aktiva och äta för att preparatet ska ha effekt. Stora larver behöver få i sig mer preparat än små larver. Effekten av preparatet kan avläsas först några dagar efter utförd bekämpning.

Innehåller: 100 gram

Den Turex vi leverera just nu har Bäst Före datum: 1/7 2024

Beskrivning

Beskrivning

Användningsområden
Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter. Mot fjärilslarver i fröproduktion av gran och tall. All annan användning är otillåten.
Huvudsakliga användningsområden är på fjärilslarver som lever oskyddade på bladen. Exempel på fjärilslarver som lever oskyddat och som preparatet har effekt på är; stora och lilla kålfjärilen, kålmal, gammafly, grönsaksfly, olika arter av mätare.
Fjärilslarver som mesta tiden lever skyddade (t ex spinner in sig) måste behandlas i ett tidigt skede när de är aktiva och åtkomliga för preparatet. Sådana fjärilslarver är t ex rönn-bärsmal och äpplevecklare.
Bruksanvisning 1 tsk=2,2 g
Äpple, päron, plommon, körsbär och fröproduktion av gran och tall: 20 g/10 liter vatten. Maxdos 2 g/10 kvm. Max 3 behandlingar per år.
Prydnadsväxter (perenner, blommor och plantskoleväxter) och fruktbärande köksväxter i växthus och tunnel*: 1 g/10 kvm i minst 0,4 liter vatten. Max 6 behandlingar per år.
Köksväxter på friland, i växthus och i tunnel*, Sallat, Vinbär (röda-, vita- och svarta vinbär) och Jordgub-bar:1 g/10 kvm i minst 0,4 liter vatten. Max 3 behandlingar per år.
*Se grödspecifikation under användningsvillkor för Turex 50 WP på www.nordiskalkali.se.
Tidpunkt: Så tidigt som möjligt när angrepp har konstaterats. Upprepa vid behov, dvs när det finns nya larver. Preparatet bryts ner av UV-ljus, spruta därför inte när solen skiner.
Beredning av sprutvätskan: Fyll sprutan till hälften. Tillsätt preparatet under omrörning. Om man vill använda vätmedel (någon droppe såpa) blandar man i det efteråt. Omrörning bör göras under hela sprutningen. Blandad sprutvätska bör användas inom någon timma. Fullständig täckning av bladytan är nödvändig för ett bra resultat!

Kultursäkerhet/Begränsningar
Vid behov kan Turex 50 WP blandas med andra insekts- eller svampmedel. Undvik blandning med basiska preparat eller produkter som innehåller tungmetaller (t ex koppar). Om man är tveksam om de blandade preparatens fysikaliska egenskaper bör man göra ett prov med en mindre mängd. Karenstid: noll dagar.

Lagring
Förvaras mörkt vid temperaturer under 30° C i sluten förpackning. Sluten förpackning kan lagras upp till 2 år efter tillverkningsdatum. (Se märkning på förpackningen.) Återförslut väl efter att du öppnat förpackningen.

Särskilda försiktighetsåtgärder / Miljösäkerhet
Turex 50 WP är en biologisk produkt. Den är framställd ur en naturligt förekommande bakterie som endast angriper vissa specifika insektsarter. Produkten är inte giftig för fisk, bin, nyttoinsekter eller däggdjur. Undvik att inandas damm/sprej. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd gummi-handskar, munskydd och skyddsglasögon när du hanterar preparatet. Om preparatet har kommit i kontakt med ögonen skölj med riklig vattenmängd. Preparatet är inte giftigt, men kan irritera. Om man ätit en stor mängd av pulvret bör man dricka vatten och kontakta läkare. Innehåller mikroorganismer. Kan orsaka en allergisk reaktion. Turex 50WP har erfarenhetsmässigt inga fytotoxiska effekter på kulturväxter. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och medföljande produktblad innan användning.

Tillverkare:
Certis USA, LCC; 9145 Guilford Roadm, Suite 175; Columbia, Maryland 21046

 

Den Turex vi leverera just nu har Bäst Före datum: 1/7 2024

 

Ladda ner